نمونه سوالات  ضمن خدمت فرهنگیان احیای تفکر اسلامی استاد مطهری

قسمت اول  و دوم

در ادامه مطلب


نمونه سوالات کتاب احیا تفکر اسلامی قسمت اول

1 - کدام گزینه در مورد «اقبال لاهوری» درست است؟
الف- عامل ا نزوای وی در هند؛ نوع طرز فکر ایشان درمورد اروپا بود. 
ب- با علوم جدید مخالف است.
ج- با آنکه اروپا را ندیده است اما فضای فکری اروپا را می‌شناسد . 
د- مسلمین را پرهیز می دهد که تحت تاثیر تمدن اروپا قرار نگیرند .
2 - کدام گزینه از جمله عقاید اقبال لاهوری است؟
الف- علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامی است. ب- نباید بین علم و تمدن اروپایی تفکیک نمود.
ج- با احیاء فکر دینی، روند الگوبرداری از مغرب زمین متوقف شده است. د- حتی تمسک به عقل به تنهایی کافی است تا تمدن اروپایی نجات یابد.
 - 3اولین عاملی که موجب سرگردانی بشر در تمدن غربی شده است چیست؟
الف- ساینتیسم ب- پوزیتیویسم ج- ماتریالیسم د- اندیویدوالیسم
4 - دو اثر اصلی و مهم حیات کدام است؟
الف- آگاهی ، آزادی ب- آگاهی ،‌ حرکت ج- حرکت ، آزادی د- اختیار، جنبش
5 - حدیث زیر به کدام ویژگی جامعه زنده اشاره دارد؟
«مَثَلُ المؤمنینَ فی توادُدِهِم و تراحُمِهِم و تَعاطُفهِم مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشتَکی مِنهُ عُضوٌ تَداعی لَهُ سایرُ‌الجَسَدِ باالسَّهَرِ و الحُمّی»
الف- علم ب- تحرک ج- همزیستی مسالمت آمیز د- همبستگی
- 6 جناب جابر بن‌عبدالله بعد از چند روز از شهادت امام حسین(ع) بر سر مزار امام (ع) رسید؟
الف- 3 روز ب- 7 روز ج- 40 روز د- یکسال
- 7 آیه شریفه «اَنْ لَیسَ لِلانسانِ الّا ما سعی»‌با کدام گزینه ناسازگار است؟
الف- نفی تفکر خیالبافانه ب- اهتمام به عمل
ج – به دست آوردنی بودن سعادت د- تأثیر جزیی تصادف در سعادت
- 8 تفکر مبتنی بر تحقیر عمل بین مسلمانان ریشه در عملکرد چه کسانی دارد؟
الف- یهودیان صدر اسلام ب- زرتشتیانی که مسلمان شدند.
ج- بنی امیه د – متکلمین
- 9 کدام گزینه درست است؟
الف – درستی ایمان نزد شیعه لزوماً ارتباطی باعمل ندارد. ب- ایمان، خود جزیی از عمل است. 
ج- ایمان از عمل تجزیه ‌پذیر است. د- اظهار اسلام با زبان جزیی از ایمان است.
- 10 آیه شریفه « وقالوا لَنْ تَمَسَّنا النّارِ الّا ایّاماً معدودةً»‌ اشاره به دیدگاه کدام گروه دارد؟
الف- یهودیان ب- مسیحیان ج- منافقین د- مشرکین
- 11 شیعیان کدام منطقه بعد از حضرت امام زین‌العابدین(ع) زید را پیشوا می‌دانند؟
الف- عراق ب- شام ج- حجاز د- یمن
- 12 کدام گزینه با متن آیه 46 سوره هود منطبق است؟ «اِنَّهُ‌لَیسَ‌مِنْ اهلک...»
الف- إنَّهُ عَمَلٌ غَیرَُ‌ صالِحٍ ب- إنَّهُ عَمَلُ غَیرِ‌ صالِحٍ
ج- إنَّهُ عَمَلَ غَیرََ صالِحٍ د- إنَّهُ عَمَلٌ غَیرِ‌ صالِحٍ
 -13 در مورد عبارت «اذا عَرفتَ فَاعْمَل ماشِئتَ» کدام گزینه صحیح است؟
الف-منظور، آثار معرفت نسبت به امام است. ب- این حدیث جعلی است چرا که مؤید بی‌توجهی به عمل است.
ج-این حدیث به دلیل امکان سوء استفاده نباید مطرح شود. د- این حدیث جعلی است چرا که مؤید عدم محدودیت در عمل است.
 - 14 اسلام برای پیوند با پیامبر همه راهها جز راه ......................... را بسته است.
الف- عمل ب- حب اهل بیت‌(ع)‌ ج- تلاوت قرآن د- نماز
15 - آیه شریفه «و لا تَجعَلْ یَدَکَ مًغلولَهً إلی عُنُقِکَ و لا تبسُطْها کُلَّ البَسطِ فَتَقْعُدَ ملوماً مَحسوراً» اشاره به کدام گزینه دارد؟
الف- زهد ب- صبر ج- توکل د- میانه‌روی
- 16 این کلام حضرت امیر(ع) اشاره به کدام فلسفه زهد دارد؟ «... اَو اَبیتَ مِبْطاناً‌ وَ حَوْلی بُطُونٌ غَرْثی و اَکبادٌ حَرّی ...»
الف- رسیدن به آزادی معنوی ب- تمرین صبر ج- همدردی با دیگران د- آمادگی برای عبادت
17 الزهدُ کُلُّهُ‌ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ القُرآن : .................
الف- فَمن یَعمَل مِثقال ذرهٍ خیراً‌ یَرَه و مَن یَعمَل مِثقال ذَرهٍ شَرّاً یَرَهُ ب- یا ایها الذین امنوا استجیبوا لِلّهِ و للرَّسولِ اذا دعاکُم لِما یحییکم
ج- و لا تَجعَل یَدَکَ مَغلولهً الی عُنُقِکَ و لا تَبسُطْها کُلَّ‌البَسْطِ‌ فَـتَقعُدَ‌ملوماً محسوراٌ د- لِکَیْلا تَأسَوْا عَلی مافاتَکُم و لا تَفْرَحوا بِما اتیکُم.
18 - کدام گزینه درست است؟
الف- به اندک قناعت کردن جزء شرایط زهد است. ب- در مفهوم قرآنی آنکس که به اندک قناعت می‌کند زاهد است. 
ج- طرفداری اسلام از قدرت اقتصادی مربوط به جامعه است نه فرد. د- تمایل «فرد» به کسب قدرت اقتصادی نشانه دنیاطلبی است.
- 19 معنی «لغوی»‌زهد کدام است؟
الف- تهی بودن ب- بی‌میلی ج- پربودن د- حد وسط
20 - کدام گزینه جزء فلسفه دعوت زهد است؟
الف- بی اعتنایی به زندگی دنیوی برای ایجاد فراغت به جهت عبادت
ب- چشم‌پوشی از لذات دنیا برای از دست ندادن لذات آخرت
ج- کم کردن لذت‌های جسمی و مادی برای درک لذت‌های معنوی در این دنیا
د- جلوگیری از میل به لذت‌های نامشروع از طریق عدم استقبال از لذت‌های مشروع
21  - به فرموده رسول اکرم(ص) ؛‌رهبانیت امت من ............... است.
الف- نماز ب- جهاد ج- روزه د- صدقه
22- بر اساس تفکر قرآنی:
الف- لذت‌های آخرت نتیجه محرومیت‌های عمدی بشر در دنیاست. ب- لذت‌های دنیا و آخرت قابل جمع‌ نیست.
ج- بین لذت‌های دنیا و آخرت اصل معاوضه حاکم است. د- لذت‌های دنیوی واقعاً‌ لذت نیست.
23- اسلام با ..................... ولو از طریق حلال موافق نیست.
الف- قدرت طلبی ب- ثروت اندوزی ج- لذت پرستی د- مقام طلبی
24- انَّ‌ اللهَ‌تعالی فَرَضَ علی ............ ان یُقَدِّروا انفُسَهُم بِضَعَفَهِ النّاسِ
الف- العلما ب- ائمه الحق ج- الناس د- المؤمنین
 - 25 استاد مطهری روز اربعین را به خاطر کدام موضوعات شایسته اهمیت می‌داند؟
الف- زیارت اربعین – آمدن جابر به کربلا برای زیارت ابا عبدالله ب- آمدن اسرا از شام به کربلا- زیارت اربعین
ج- زیارت جابر- آمدن اسرا ازشام به کربلا د- زیارت اربعین- آمدن اسرا از کربلا به شام
26 - طبق بیان ائمه (ع) کدام گزینه جزء تعریف ایمان نیست؟
الف- عمل بالارکان ب- معرفه بالجنان ج-تذکره بالعیان د- اقرار باللسان
 - 27کان رَسولَ اللّه ِ خَفیفَ المؤونَةِ» اشاره به کدام ویژگی پیامبر (ص)‌دارد؟
الف- زهد ب-توکل ج- همدردی د- ایثار
 - 28 بیت زیر اشاره به کدام فلسفه زهد دارد؟
در شط حادثات برون آی از لباس کاول برهنگی است که شرط شناور است
الف- ایثار و همدردی ب- آزادی و آزادگی ج- رسیدن به نعمات اخروی د- رها شدن از حوادث سخت دنیوی
29 - کدام گزینه با مفهوم صحیح «توکل» سازگار است؟
الف- سپاسگزاری پیشاپیش برای کسب توفیق ب- توسل به خداوند و مأیوس شدن از اسباب مادی
ج- اعتماد به خداوند برای حضور در میدان عمل د- هر سه گزینه
 - 30 کدام گزینه دلیل نادرستی این تعریف از زهد است که: «تَرَکَ الدُّنیا لِلتَّخَلّی لِلْعِبادَة»
الف- مبنی بر فرض تقدم آخرت بر دنیا ب- مبنی ‌بر جدایی آخرت از دنیا
ج- ناقص بودن در ذکر فلسفه زهد د- متأثر بودن از طرز تفکر مسیحی

 

 

- علت دین چیست ؟ پاسخگویی به سوالات و رفع نیازها

- عیب فرهنگ غزب ؟با عقل به تنهایی می خواهد با روح ، وجدان و ایمان پیوند داشته باشد.

- قوه کمکی عقل / دین

- چرا امکان احیاء تفکر اسلامی وجود دارد؟چون اسلام زنده است . کتاب و سنت پیامبر وجود دارد.

- چرا فکر ما از اسلام بصورتا مرده در آمده ؟اشکال در فکر ماست.

- تعبیر حضرت علی (ع) در مورد آینده اسلامو مسلمین ؟مردم لباس اسلام را به تن می کنند مثل اینکه پوستین را وارونه به تن کنند. .... نتیجه اش اسلام بی خاصیت و بی اثر است.اسلامی که انرژی و جنبش ندارد.

- یکی از علائم حیات جامعه زنده؟همبستگی میان افرادش

- یکی از شاخص های تفکر اسلامی ؟ همبستگی میان افرادش

- برای پیشرفت و سعادت انسان که مدنظر اسلام است چه باید کرد؟ باید جامعه یک پارچه و زنده داشت که تفکر اسلامی در آن قابل اجرا است.

- نظر متفکران اسلامی در مورد اینکه طرز تفکر مسلمانان درباره اسلام آسیب دیده چیست ؟

بین اینکه یک آیین خودش در ذات زنده باشد و اینکه طرز تفکر مردمی که آن را پذیرفته اند بصورت زنده باشد .

-تقسیم بندی آسیب های تفکر اسلامی ؟

برخی قرن حاضر – برخی برای قرن های گذشتهتا قرن دوم اسلام – برخی به سبب گذشت زمان و رجوع نکردن مسلمانان به قرآن و نسبت به پیامبر – برخی به وسیله افراد یا حکومت ها ایجاد شده است. – خوار شمردن تاثیر عمل درسعادت وسرنوشت انسان/نجم -29

-معنی ایمان : اعتقادقلبی – اقرار به زبان وعمل به اعضاوجوارح

- قرآن :عامل احیا تفکراسلامی داستان ها و احکام قرآن حاوی نکات و راهنمایی های پوشیده است که براثر مطالعه مداوم قرآن و نکات و پندهای زیادی را با توجه به موقعیت زمانی خودش استخراج و در زندگی استفاده نماید.

- قرآن به طور واضح مردم را به چند دسته تقسیم می کند؟ مردگان و زندگان ( 70 یس – 255/بقره-58/فرقان

- پیامبر مردم رابه چه دعوت می کند؟ به چیزی که شمارازنده می کند این برنامه رابپذیرید (این پیامبر برای شما حیات وزندگی آورده )

-یکی ازراه های احیا تفکراسلامی ؟ افزایش مطالعه قرآن و تجدیدنظر در مفاهیم و معانی اسلام است.

-در دنیای حاضر هر تفکری از چه مکتبی پبروی می کند. مکتبی مانند اسلام که دارای یک اصول مکتوب است.

- مفهوم توکل ؟مفهوم اخلاقی و تربیتی اسلام است.

- توکل در قرآن ؟ یک مفهوم زنده کننده و حماسی است.

- توکل در تفکر امروز مسلمانان ؟ یک مفهوم مرده ، وقتی می خواهیم ساکن باشیم و کاری نکنیم و وظیفه انجام ندهیم آنگاه توکل می کنیم.

- یکی از شرایط زاهد؟ بتواند به کم قناعت کند. در حالیکه تلاش کند و یک گوشه ننشیند .

- زاهد مدنظر اسلام ؟ قدرت اخلاقی و اقتصادی با هم داشته باشد. حضرت علی (ع) : الزهد کلمه بین کلمتین

- مفهوم آیه " با ابها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم......(انفال 24 )

تعلیمات اسلامی در هر زندگی حیات بخش و زنده کننده است.

- اعتماد به نفس در اسلام ؟امید انسان را از هر چه غیر عملش است از بین ببرد.

- زهد منفی ؟ فقط انسان در کم قناعت کند .

- در چه صورت ولایت " از قِبَلِ جائر " حرام نیست ؟هدفش خدمت باشد و نجات دادن مظلوم.

زهد یعنی چه ؟بی اعتنایی به امور مورد رغبت طبیعی

- برداشت غلط دیگر از زهد ؟ اعراض از لذت دنیا برای اینکه به لذت آخرت برسد. ( بوعلی سینا)- کار دنیا از آخرت جداست

  -  زهد در اسلام ؟   واجب نیست بلکه یک فضیلت و کمال است. انسان لذت پرست نباشد و غرق در لذت نشود.

 - هدف های زهد اسلامی ؟ ایثار ، همدردی ( وقتی نتواند ایثار کند ) آزادی و آزادگی از عادات و دلبستگی و اختیارات ،                   

 زهد هماهنگ با اقتضای زمان ، درک لذتهای معنوی

 -  نتیجه عادت چیست ؟ دلبستگی و نتیجه دلبستگی اسارت است.

 -  فلسفه سبکبالی و سادگی در زندگی رهبران ؟        آزادی و آزادگی و نجات جامعه است .

 - زهد از نظر ابن سینا ؟     ورزش دادن و آمده کردن قوای توهم و تخیل و حبس خودش برای اینکه آن موقع ایکه می خواهد  

 آیینه روح خودش را در مقابل ملکوت بگیرد آنها ثقیل و مانع نباشد. تا بتواند رو به خدا بایسبد.

-  مقصود از مردگی و زندگی چیست ؟  خاموش شدن فطرت کنجکاوی ، و حق جویی و حقیقت طلبی که مردگی انسان است.  زندگی  یعنی بینایی و توانایی

- در مورد مسئله نسبت و خویشاوندی در نهج البلاغه چه سفارشی شده است ؟ ملاک تقوی و عمل است.

 تاريخ : سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۳۱ | ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : Safar Ali Shetabi صفر علی شتابی | نظرات ()
  • بن تن | قالب وبلاگ