راهنمای امور مالی مدارس

 

 

 

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان یزد

معاونت پشتیبانی

اداره امور مالی

راهنمای امور مالی

مدارس

 

ویژه :مدیران،حسابداران و اعضای شورای مالی

 

مدارس

 

 

 

 

                     تهیه و تدوین:اداره امور مالی سازمان

 

 

 

        

                                                           

                                                                                                                                          

           

 

 

 

 

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه

2

تعریف مدرسه –منابع مالی مدرسه

3

حساب بانکی –شورای مالی

4

 دفترشورای مالی

6

تنخواه گردان – انواع معاملات دولتی

7

سرفصل و عناوین حسابها

8

مصرف منابع مالی مدارس

9

کارپرداز- نحوه تنظیم سند هزینه کارپردازی

10

صورتحساب(فاکتور) – قبض انبار

11

وظایف انباردار- حواله انبار

13

کنترل موجودی انبار – امین اموال

14

حسابداری و مراحل آن

16

تعریف بدهکار و بستانکار حساب

17

تشخیص حسابها

19

سند حسابداری

20

دفتر روزنامه و نحوه ثبت عملیات مالی در آن

22

دفتر کل

25

تراز عملیات دفتر کل

27

 فرم تراز نامه مالی

29

صورت مغایرت بانکی

30

اموال دولت

32

صورتجلسه تحویل و تحول امور مالی

35

ضمائم

36

منابع و ماخذ

42

     

 

 

 

 

                                                                     

                                         

 

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

            مقدمه:

        ایزد منان را سپاسگزاریم که این توفیق را نصیب  نموده تا گامی چند کوتاه در جهت رفع مشکلات  و موانع مسئولین و متصدیان واحدهای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان یزد با بهره گیری از تجربیات ارزنده همکاران عزیز وصاحبنظران و دستورالعملهای لازم الاجراء برداریم . بدون شک برقراری یک سیستم صحیح جهت اداره امور مالی مستلزم داشتن اطلاعات و آگاهیهای لازم در زمینه های مالی واستفاده کامل و درست از روشهای حسابداری و پیروی از اصول فنی حسابداری است .

      از طرف دیگر امور مالی هر واحد به منزله قلب هر سازمان محسوب میشود که باید از صحت و سلامت کامل برخوردار باشد . همچنین ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در فعالیتهای مالی و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن که موجب بی نظمی و سردرگمی و احیانا سوءاستفاده های احتمالی خواهد شد بسیار ضروری است که انجام این امراز اهم روشها و برنامه های دولت میباشد.

      لذا انتظار دارد که مسئولین محترم واحدهای آموزشی و پرورشی در جهت سازماندهی و نظارت در امور مالی نهایت سعی و تلاش خود را مبذول داشته و کلیه مقررات و ضوابط مالی که به واحدها ابلاغ می گردد رعایت و هماهنگی و نظارت کافی به عمل آورند. امید است گامی موثر در بهبود اجرای دستورالعمل مالی واحدهای آموزشی و پرورشی  ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش و اصولی نمودن حسابداری در واحدهای آموزشی برداشته باشیم .

                                                  

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                    سازمان آموزش و پرورش استان یزد                                                      

                                                                                  اداره امور مالی

 

 

                                                   

 

                                                      

                                                          

 

    

 

 

تعاریف:        

        مدرسه :

            مدرسه از نظر آموزش و پرورش به کلیه واحدهایی اطلاق میشود که در چارچوب اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش عهده دار تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی(اعم از روزانه –شبانه و شبانه روزی )بوده و تمام یا بخشی از هزینه آن به نحوی از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.

         منابع مالی مدرسه:

        طبق ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه عبارتند از :

1- اعتبارت دولت که به استناد تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمانهای وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز میگردد  که این نوع اعتبارات را سرانه  میگویند.

2- کمکهای مردمی (خاص و عام) که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز میگردد.

3- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش در اختیار مدرسه قرار میگیرد.

4-وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و جبرانی که به استناد آیین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و شیوه نامه اجرائی ان توسط اولیای دانش آموزان به حساب مدرسه واریز میگردد.

5- سایر وجوهی که مدرسه به موجب مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز به دریافت آن میباشد مانند دریافتی بابت  سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و موارد مشابه .                                                   

6-کمکهای بخش دولتی(سایر منابع): وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار میگیرد.

دوره مالی:  

        دوره مالی طبق قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای آموزشی و پرورشی از اول مهر لغایت پایان شهریورماه سال بعد خواهد بود که واحدهای آموزشی و پرورشی موظف هستند در پایان هر سال تحصیلی تراز عملیات مالی چهار ستونی خود را در سه نسخه تنظیم و طبق ماده 11دستورالعمل مالی مدارس صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش به واحدهای ذیربط  تحویل نمایند.بدیهی است این ترازنامه باید  پس از تایید شورای مالی آموزشگاه ارسال گردد0                                                 

 

  

                                                                                                  

    حساب بانکی

     هر واحد آموزشی و پرورشی فقط مجاز به داشتن یک شماره حساب بانکی قابل برداشت نزد یکی از شعب بانکهای دولتی ترجیحا سیبای بانک ملی هستند(باستثنای هنرستانها و مراکز مشابه). دریافت کارت بانکی وافتتاح این حساب باید با معرفی و تایید امور مالی مدیریت یا اداره مربوطه صورت گیرد . برداشت از حساب مذکور با حداقل دو امضا ( مدیر واحد آموزشی به عنوان امضا ثابت و امضای یکی از دو نفراز اعضای شورای مالی ) مدرسه به عنوان امضای متغیر انجام می شود.مدارس غیر انتفاعی تابع ضوابط خاص خود میباشند.

      مدارس و اعضای انجمن اولیا و مربیان مجاز به افتتاح حساب دیگری نزد بانکها یا موسسات اعتباری قرض الحسنه و نظایر آنها نیستند و همچنین نگهداری وجوه بصورت نقد به استثنای تنخواه گردان مصوب شورای مالیدر مدرسه مطلقا ممنوع است .                                                        

شورای مالی:

    طبق آیین نامه و مقررات مربوطه ، شورای مالی واحدهای آموزشی و پرورشی که عضویت در آن افتخاری است و در اول هر سال تحصیلی و بلافاصله پس از آغاز به کار انجمن اولیا و مربیان مدرسه تشکیل می شود عهده دار وظایف زیر است:

1-بررسی برنامه های مالی مدرسه و ارائه آن به انجمن اولیا و مربیان مدرسه جهت تصویب .                                                  

2  -نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیا و مربیان و دستورالعملهای مالی ذیربط .

3-همکاری مستمر با مسئول مدرسه در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت اصل صرفه جویی  .

4-امضاء کلیه اسناد هزینه های انجام شده در مدرسه.

5- انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل به عهده شورای مالی گذاشته شده است .                   

بطور کلی قبل از انجام هرگونه هزینه و یا برداشت هرگونه وجهی از حساب بانکی باید شورای مالی مدرسه در خصوص آن  تصمیم گیری نموده و باید در صورتجلسه مربوطه که بوسیله منشی شورای مالی با ذکر نظرات موافقین و مخالفین طبق فرم یا دفتر مذکور درج و به امضاء اعضاء حاضردر شورای مالی برسد.

 ترکیب اعضای شورای مالی مدارس:

الف -شورای مالی مدارس روزانه:

      1-مدیر یا سرپرست مدرسه

      2-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

      3-نماینده شورای معلمان مدرسه

                                                        

                                                       

 

 

ب -شورای مالی مدارس شبانه روزی و بزرگسالان:

      1-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا)

      2-نماینده شورای معلمین(مربیان پرورشی ،دبیران ، هنرآموزان ) مدرسه

      3-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه

      4-حسابدارمدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد

     5- نماینده سرپرستان شبانه روزی  (در مدارس شبانه روزی) مدرسه                                          

ج-شورای مالی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش:

     1-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا)

      2-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

      3-نماینده شورای معلمین و مربیان مدرسه

      4-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه

     5-حسابدار مدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد

         در مدارس تک معلم و روستاهایی که امکان تشکیل شورای مالی وجود ندارد، اختیارات و مسئولیت شورای مالی و حسابدار به عهده مسئول مدرسه میباشد و وجوه هزینه سرانه اینگونه مدارس  را میتوان مستقیما از طریق امور مالی آموزش و پرورش منطقه ،ناحیه و یا نمایندگی در وجه مسئول مدرسه پرداخت نمود.

     ریاست شورای مالی کلیه واحدهای آموزشی به عهده مدیر واحد آموزشی میباشد وجلسات شورا حداکثر هر دو هفته یکبار و حداقل یکبار در ماه بنا به ضرورت ودعوت مدیر آموزشگاه و با حضور کلیه اعضا جهت تصمیم گیری در مورد هزینه های مدرسه تشکیل و مصوبات آن با اکثریت آراء قابل اجراء میباشد.

      و در مواردیکه هزینه ای جنبه فوری و فوتی داشته باشد و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت گردد و به علت ضیق وقت امکان طرح و تصویب در شورای مالی میسر نباشدرئیس شورای مالی مجاز است در هر سال حداکثر تا سقف 20درصد هزینه های سال قبل با رعایت اصل صرفه و صلاح  هزینه دولت نسبت به انجام این هزینه ها اقدام و مراتب را در اولین جلسه شورای مالی مطرح و  پس از بحث و بررسی و ارائه دلائل لازم و مستند به تصویب برساند.

         فرم شماره 1 نمون  برگی ازصورتجلسه شورای مالی(دفتر شورای مالی) در صفحه بعد ملاحظه می نمائید0       

 

 

                                           

 

                                                    

فرم شماره 1         نمون برگ صورتجلسه شورای مالی (دفتر شورای مالی)آموزشگاهها                              

                          سازمان آموزش وپرورش استان یزد

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/منطقه...................

        صورتجلسه شورای مالی آموزشگاه ..........................................  سال تحصیلی........................  

تاریخ.............   ساعت شروع جلسه:.......         .ساعت خاتمه جلسه:..................شماره جلسه:...........

اعضای حاضر در جلسه:1-                2-                  3-                  4-                 5-

موضوع جلسه:.....................................................................................................................................................

خلاصه مذاکرات انجام شده:.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

تصمیمات اتخاذ شده:............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

  تذکر:رئیس شورای مالی آموزشگاه موظف است در رابطه با مصوبات فوق در جلسه آینده گزارش کاملی ارائه و اسناد و مدارک مربوطه را به شورای مالی ارئه نماید.

 

نظریه شورای مالی در رابطه با مصوبات جلسه شماره........ 1-اسنادوضمائم اسنادشماره های.................................................................................................................................................

..........................................................................................................................مورد تایید میباشد/نمیباشد.

2-صدور چکهای شماره و تاریخ:......................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................... مورد تایید میباشد/نمیباشد.

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مورد تایید میباشد : نام و نام خانوادگی اعضای شورای مالی و امضاء

    رئیس شورای مالی            رئیس انجمن             نماینده معلمان          سرپرست شبانه روزی         نماینده کادر اداری

      ..............                    .............            &nbs

/ 1 نظر / 4933 بازدید
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]