مجموعه سوالات درس تاریخ ادبیات 2

باسمه تعالی  
تاریخ ادبیات ایران
درس اول
درامدی بر عصر حافظ:
1.    علت پراکندگی فرهنگی در عصر حافظ چه بود؟ 
2.    پیامدهای فتنه ی مغول در زمینه ی فرهنگی چه بود؟
3.    فساد ناشی از حمله مغول در قلمرو ادبیات چگونه خود را نشان داد؟
4.    هرج ومرج در قلمرو ذوق و اندیشه در عصر حافظ بازتاب چه عواملی است؟
5.    گروه های مذهبی به چه علت توانستند اعتقادات خود را در عصر مغول آزادانه آشکار کنند؟
6.    فضای باز عقیدتی دوره ی ایلخانان برای کدام مذاهب زمینه ی رشد را فراهم آورد؟
7.    هدف افرادی مانند خواجه نصیر از نفوذ در دستگاه حکومتی چه بود؟
8.    مذهب شیعه در دوره ی ایلخانان چه وضعی داشت؟
9.    هرات مرکز فرمانروایی کدام پادشاه تیموری بود وچه نقشی در احیای فرهنگی ایران داشت؟
10.    فرمانروای فرهنگ پرور تیموری که خود نیز اهل هنر بود چه نام داشت؟
11.    مهمترین آثار فرهنگی که در دوره ی بایسنقری به وجود آمد کدام اند وهم اکنون چه وضعی دارند؟
12.    زیستگاه وقلمرو بالندگی زبان وفرهنگ فارسی در عصر حافظ  در چه حدودی امتداد داشت؟
13.    چند فرهنگ شهر عصر حافظ را نام ببرید.


وضع عمومی شعر در عصر حافظ:
14.    موضوع ومضمون قصیده در عصر حافظ چه بود؟
15.    در چه زمینه هایی در شعر عصر حافظ پیشرفت و ابتکار دیده می شود؟
16.    تقلید در عصر حافظ چه وضعی داشت ؟
17.    تقلید در عصر حافظ به چند صورت دیده می شد؟
18.    از شاعران دوره های پیش در عصر حافظ سبک و شیوه ی کدام شاعران مورد تقلید قرار می گرفت؟
19.    منظومه سرایی در عصر حافظ به تقلید کدام شاعر رواج پیدا کرد ؟
20.    منظومه ها و خمسه های عصر حافظ از چه نظر نتوانستند به جایگاه خمسه ی نظامی دست یابند؟
21.    کدام شاعران عصر حافظ در استقبال از شعر شاعران گذشته به روش و شگردی خاص دست پیدا کردند؟
22.    نظیره گویی  چیست ؟
23.    نظیره گویی شاهنامه در عصر حافظ به چه دلیل گسترش پیدا کرد؟
24.    کدام انواع ادبی تازه در عصر حافظ گسترش پیدا کرد؟
25.    ساقی نامه چیست؟
26.    معما چیست؟
27.    ماده تاریخ چیست؟
28.    از میان بیت های زیر کدام معما ،معما با استفاده از حروف ابجد و ماده تاریخ است؟
چو نامش بپرسیدم ، از ناز ،زود           به دامن، چو برخاست ، بربط بسود
به تازی بدانستم آن رمز او                  که نامش ز بربط بسودن چه بود
**
نام بت من اگر بپرسی                      سیبی است نهاده بر سر سرو
**
چو سی با ده گرفتم بعد هفتاد               یقین دان نام او صدبار گفتم
29.    صور هشت گانه حروف جمل را بنویسید.
30.    عدد متناسب با هر حرف را برای حروف ابجد تعیین کنید:
ابجد ،هوز،حطی،کلمن،سعفص،قرشت،ثخذ،ضظغ
31.    هریک از دسته عددهای زیر متناسب با کدام حروف است؟
از الف تا ط :                      از ی تا ص:                 از ق تا غ:
32.    ماده تاریخ «عدل مظفر» را به دست آورید.
33.    طنز وانتقاد اجتماعی در شعر کدام شاعران عصر حافظ وجود دارد؟
34.    زبان شعر در عصر حافظ چه وضعی داشت؟ 
35.    زبان شعر در عصر حافظ از چه نظر دچار تباهی و فساد است؟
36.    عمومیت یافتن در کوچه وبازار چه تأثیری بر زبان شعر گذاشت؟
فخرالدین عراقی :
37.    فخرالدین چرا به عراقی شهرت پیدا کرد؟
38.    عراقی در کدام شهر به کسب معرفت ودانش اندوزی پرداخت؟
39.    عراقی از طریق کدام شخصیت با افکار ابن عربی آشنا شد؟
40.    عراقی در شهر قونیه با کدام شاعر بزرگ روبرو شد وچه ارتباطی بین آنها برقرار شد؟
41.    دیوان فخرالدین عراقی بیشتر شامل کدام قالب های شعری است؟
42.    ده نامه به کدام قالب ادبی سروده شده است؟
43.    ده نامه ی عراقی بر وزن کدام منظومه معروف سروده شده است؟
44.    ساختار کتاب ده نامه عراقی چگونه است؟
45.    ده نامه به چه نوع شعری اطلاق می شود؟
46.    موضوع کتاب لمعات عراقی چیست؟
47.    لمعات به نثر است یا نظم ؟
48.    معروف ترین شرح وتفسیر لمعات چه نام دارد و از چه کسی است؟
49.    تفاوت مثنوی و قصاید عراقی با غزل های او از لحاظ مضمون و تأثیر گذاری چیست؟
درس دوم 
خواجوی کرمانی:
1.    این که  سعدی و حافظ پیش و پس از خواجو ظهور کرده اند، از چه جهت درخور توجه است و از چه جهت برای خواجو نا خجسته است؟
2.    بیت زیر چه واقعیتی را از طرز شاعری خواجو بیان می کند؟
استاد غزل سعدی است نزد همگان اما       دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو
3.    چرا خواجو تخلص خواجو را برای خود برگزید؟
4.    چرا خواجو را نخل بند شاعران لقب داد ه اند؟
5.    علت تأثیر پذیری شدید حافظ از خواجو چیست ؟
6.    خواجو در چه سالی درگذشت و آرامگاه او کجاست؟
7.    آثار خواجو را به چند دسته می توان تقسیم کرد؟نام ببرید.
8.    دیوان خواجو شامل چند بخش است ؟
9.    دیوان خواجو شامل چه قالب هایی است ؟
10.    خمسه ی خواجوشامل کدام مثنویات است؟
11.    مهم ترین آثار منثور خواجو کدام اند؟
12.    نوع نثر مناظره های خواجو چگونه است؟
13.    محتوای مناظره های سه گانه ی خواجو را بنویسید.
14.    محتوا ی قصاید خواجو چیست؟
15.    خواجو مطالب و مسائل اجتماعی و انتقادی را در کدام قالب جای داده است؟ 
16.    خواجو در قصیده وغزل به چه شاعرانی نظر دارد؟
17.    در هرکدام از انواع ادبی زیر خواجو کدام شاعر را سرمشق قرار داده بود؟
قصیده :           غزل:                حماسه:                  داستان غنایی:
18.    شعر خواجو در مقایسه با الگوهای او چگونه ارزیابی می شود؟
با توجه به بیت زیر از خواجو به پرسش های زیر پاسخ دهید.
گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی 
گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی 
19.    شاعر از چه فن ادبی در شعر استفاده کرده است؟
20.    بیت زیر با توجه به اشتراک مضمون با بیت قبل  از کدام شاعر پس از خواجو می تواند باشد؟
به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم              که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
ابن یمین:
21.    ابن یمین چه مذهبی داشت و در کجا زاده شد؟
22.    چرا ابن یمین شاهان و امرای سربداری را می ستود؟
23.    خصوصیات اخلاقی ابن یمین چه بود؟
24.    عمده هنر ابن یمین در سرو دن کدام نوع شعر است؟
25.    با توجه به محتوای اخلاقی و اشاره به شغل دهقانی در بیت زیر در جای خالی تخلص شاعر را حدس بزنید.
این جهان مزرعه ی آخرت است           هرچه خواهد دلت ای دوست بکار
دهقنت پیشه گرفت ........                  تا هم از کشت خودش آرد بار
26.    موضوع قصیده های ابن یمین چیست؟
27.    ارزش ادبی قصاید و غزلیات ابن یمین چگونه است؟
28.    در شعر ابن یمین کدام ارزش های اخلاقی مورد تأکید قرار گرفته است؟
سیف فرغانی:
29.    فرغانی مصادف با کدام واقعه ی تاریخی و در کجا زاده شد؟
30.    سیف فرغانی چرا به فرغانی شهرت یافت ؟
31.    کدام دو شاعر بزرگ قرن با سیف فرغانی همزمان بوده اند ونوع ارتباط سیف با آنها چگونه بود ؟
32.    سبک  وشیوه ی سیف از چه جهت به شیوه ی شاعران خراسان نزدیک است ؟
33.    سیف در قصیده از کدام شاعران الهام گرفته است ؟
34.    سیف چگونه در سرودن، گرفتار هنر نمایی های شاعرانه شده است ؟
35.    غزلهای سیف به تقلید از کدام شاعر است؟
36.    علت گرایش سیف به غرلسرایی چیست؟
37.    سیف در استفاده از ذوق شاعری به شاعران دیگر چه سفارشی می کند؟
38.    چه چیزی نشانگر ارادت سیف به امامان شیعه است؟
عبید زاکانی:
39.    عبید در چه زمان و در کدام شهر زاده شد؟
40.    چرا عبید به زاکانی معروف شد؟ 
41.    عبید با کدام امرای عصر خو دارتباط داشت ؟
42.    پیامدهای اخلاقی واجتماعی حمله ی مغول در عصر عبید خود را چگونه نشان داد ؟
43.    عیب رکیک بودن سخنان عبید چگونه جبران یا توجیه می شود؟
44.    بیت زیر از عبید هدف روی آوردن شاعر به طنز را چه چیزی اعلام می کند؟
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز        تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی
45.    آثار عبید به نظم است یا به نثر ؟
46.    اشعار جدی عبید شامل چه آثاری است ؟
47.    دیوان عبید شامل چه قالب هایی است ؟
48.    ارزش ادبی آثار جدی عبید نسبت به پیشینیان چگونه است؟
49.    نام مثنوی معروف عبید که به شیوه ی ده نامه سروده شد ه است ،چیست؟
50.    از میان آثار منظوم عبید کدام منظومه ی او اهمیت خاصی دارد؟
51.    در منظومه موش وگربه کدام طبقات اجتماعی مورد نقد قرار می گیرد؟
52.    درچه صورت می توان موش وگربه را اثری کاملاً سیاسی دانست؟
53.    آثار طنزآمیز منثور عبید به ترتیب اهمیت کدام اند؟
54.    چرا بیش تر طنزهای عبید را نمی توان در همه جا نقل کرد؟
55.    چه ویژگی هایی در شعر عبید شدت فساد وتباهی های روزگار او را نشان می دهد؟
56.    عبید در پرداختن هزلیات خود به کدام شاعران نظر داشته است؟
57.    چرا موقعیت عبید در ادب انتقادی فارسی شاخص وممتاز باقی مانده است؟
درس سوم 
حافظ
1.    نام اصلی حافظ چه بود ؟
2.    چرا شاعر تخلص حافظ را برای خود برگزید ؟
3.     حافظ  به چه لقب هایی معروف است؟
4.    زادگاه حافظ کجاست؟
5.    حافظ در چه زمان به دنیا آمد؟
6.    درباره ی اصل ونسب حافظ چه می دانید؟
7.    محل اقامت حافظ کجا بود؟
8.    حافظ به چه جاهایی سفر کرد؟
9.    تفاوت سلیقه حافظ با سعدی در سفرچیست؟
10.    تاریخ وفات حافظ را بنویسید.
11.    علوم قرآنی چه تأثیری بر  سبک حافظ داشت؟
12.    حافظ  از دانش های زمان چه  بهره ای داشت؟
13.    شاهان معاصر حافظ کدام اند؟
14.    مرگ فرزند  چه نمودی در شعر حافظ داشت ؟
15.    شاهی که حافظ دوستش می داشت که بود؟
16.    منظور حافظ از نماد محتسب  کیست ؟
17.    علت نفرت حافظ از محتسب چیست؟
18.    آثار حافظ کدام اند؟
19.    دلیل نادیده انگاشته شدن قصاید ومثنوی های حافظ چیست؟
20.    سر مشق حافظ  در غزل سرایی که بود؟
21.    علت اینکه برخی حافظ را خاتم شعرای ایران دانسته اند چیست؟
22.    شباهت وتفاوت لحن حافظ با شاعران منتقد دیگرچیست؟
23.    راه  نو حافظ در غزل چه بود؟
24.    تلفیق فرهنگی در شعر حافظ چه نمودی دارد؟
25.    بهترین مضمون در شعر حافظ چیست؟
جامی
26.    نام شاعر چه بود؟
27.    جامی به چه لقب هایی معروف بود؟
28.    شاعر تخلص جامی را به چه مناسبت برگزید؟
29.    تولد جامی در چه سالی اتفاق افتاد ؟
30.    زادگاه جامی کجاست ؟
31.    جامی چند بار و به کجاها سفرکرد؟
32.    شاهان معاصر جامی را نام ببرید. 
33.    دوران دانش پژوهی چگونه گذشت؟
34.    جامی در چه سالی وفات کرد؟
35.    جایگاه معنوی شاعر در عصر خویش چگونه بود؟
36.    اثار منظوم شاعر:   الف)                            ب)
37.    به کدام مناسبت جامی دیوان خود را  به سه بخش تقسیم کرد؟
38.    مثنوی های هفت گانه جامی کدام اند؟
39.    الهام بخش جامی در مثنوی ها کیست؟
40.    موضوع هر یک از مثنوی ها ی جامی چیست؟
41.    آثار منثور جامی کدام اند؟
42.    در نگارش بهارستان کدام کتاب الگوی جامی بود؟
43.    موضوع آثار مثنوی جامی را بنویسید.
44.    ارزش ادبی هفت اورنگ و بهارستان چیست؟
درس چهارم
درآمدی بر عصر خواجه رشیدالدین
1.    چرا پادشاهان مغول و تیموری مورخان را حمایت و تشویق می کردند ؟
2.    فرزانگان ایرانی عصر مغول به چه علت به نگارش تاریخ وقایع گذشته اقدام می کردند ؟
3.    کاربرد واژگان ترکی در عصر خواجه رشیدالدین در نثر فارسی چگونه بود ؟
4.    چرا وجود کلمات ترکی در زبان فارسی نتوانست مشکل عمده ای ایجاد کند ؟
5.    علت موج عربی مآبی که در دوره ی صفویه پیدا شد چیست ؟
6.    از میان زبان های عربی و ترکی و مغولی کدام تأثیر بیشتری در نثرفارسی عصر خواجه رشید الدین گذاشت؟
7.    تأثیر زبان عربی در اثر خواجه رشیدالدین در چه حوزه هایی خود را نشان داد؟
8.    مهم ترین اثر تاریخی و ادبی عطا ملک چه بود؟
9.    نوع نثر جهان گشا چیست؟ ویژگی های آن چیست ؟
10.    عطا ملک جوینی چگونه به دربار مغولان راه یافت؟
11.    ربع رشیدی در کجا تاسیس شد؟
12.    چرا ربع رشیدی به این نام معروف شد؟
13.    مهم ترین خدمت فرهنگی خواجه رشیدالدین فضل الله در عصر مغول چه بود؟
14.    سرانجام خواجه رشیدالدین فضل الله در دربار مغول چه بود؟
15.    مهم ترین اثر خواجه نصیرالدین فضل الله چیست؟
16.    کتاب جامع التواریخ در چه سالی به پایان رسید ؟
17.    ویژگی های نثر جامع التواریخ چیست؟
18.    چرا جامع التواریخ را از نمونه های سالم نویسندگی در سده ی هشتم باید دانست؟
درس پنجم :
درآمدی بر عصر صائب                                                       
1.    چرا صفویان به زبان ترکی تعلق خاطر داشتند؟
2.    پدر شعر ترکی کیست؟
3.    چه عاملی سبب ترویج دوباره ی زبان عربی در عصر صفویه شد؟
4.    رواج عربی در عصر صفوی چه تأثیری بر زبان فارسی گذاشت؟
5.    در دسترس عوام قرار گرفتن شعر چه تأثیر منفی و مثبتی بر ادبیات گذاشت؟
6.    مناطق عمده ی رشد و پرورش زبان و ادب فارسی کجا بود؟
7.    زبان فارسی در دستگاه حکومتی هند چه وضعیتی داشت؟
8.    چه عواملی سبب مهاجرت شاعران ایرانی به هند شد؟
9.    علت توجه سلاطین بابری هند به شاعران فارسی زبان چه بود؟
10.    زبان فارسی تا چه دوره ای در هند رواج داشت و چه زبان های دیگری جایگزین شدند؟
11.    قالب عمده ی شعر در عصر صفویه چیست؟
12.    موضوع شعر در عصر صفویه چیست؟
13.    مشخصات کلی سبک عصر صائب چیست؟
14.    خصوصیات اخلاقی وحشی بافقی چه بود؟
15.    مثنوی های وحشی را نام ببرید.
16.    شهرت شاعری وحشی مرهون چیست؟
17.    کدام مثنوی بافقی ناتمام ماند؟
18.    شاعری محتشم چند رویه دارد؟
19.    طولانی ترین ترکیب بند ادبی فارسی از کیست؟
20.    مجموعه غزلیات محتشم چه نام دارد؟
درس ششم: 
1.    چرا کلیم همدانی به کاشانی مشهور شد؟
2.    کلیم در چه عهدی به هند رفت و در چه عهدی ملک الشعرا شد؟
3.    کلیم در اواخر عمر کدام مثنوی را به نظم کشید؟
4.    شهرت کلیم در چیست؟
5.    چه ویژگی هایی در سخنان کلیم برجسته بود؟
6.    چه چیزی شعر و غزل کلیم را میان اقران متمایز ساخت؟
7.    چرا به کلیم خلاق المعانی ثانی لقب دادند؟
8.    صائب در دربار کدام پادشاه به عنوان ملک الشعرا دست یافت؟
9.    مثنوی صائب چه نام دارد؟
10.    شاهکار شاعری صائب چه چیز است؟
11.    علت دشواری مضمون های شعرهای صائب چیست؟
12.    بیدل چرا از خدمت دربار کنار رفت؟
13.    آثار منثور بیدل کدام اند ؟
14.     مثنوی های بیدل چه نام دارند؟
15.    رنگ عرفانی در کدام نوع شعرهای بیدل نمود بیشتری  دارد؟ 
16.    ویژگی عمده شعر بیدل چیست ؟
درس هفتم: 
1.    میرزا مهدی خان استر آبادی با نوشتن کدام کتاب ها به شیوه ی تاریخ وصّاف رفت ؟
2.    میرزا مهدی خان دره نادری را به تقلید کدام کتاب نوشته است؟
3.    چرا زبان فارسی در عصر قائم مقام فاسد شد؟
4.    قائم مقام در نثر از کدام شاعر الهام گرفته است؟
5.    مهم ترین نوشته های قائم مقام  بیش تر شامل چیست؟
6.    اختصاصات نثر قائم مقام چیست؟
7.    سبک نویسندگی قائم مقام به چه عللی مورد توجه قرار گرفت؟
8.    چه عواملی به تحول نثر فارسی و رواج ساده نویسی پس از قائم مقام کمک کرد؟
9.    کدام افراد آگاهانه از شیوه ی نویسندگی پیشینیان انتقاد و اسلوب های ساده نویسی غربی استفاده کرد؟
10.    نویسنده ی کتاب حاجی بابا اصفهانی کیست؟
11.    موضوع کتاب حاجی بابا اصفهانی چیست؟
12.    مترجم کتاب حاجی بابا اصفهانی کیست؟
13.    چه عواملی در توفیق و شهرت حاجی بابا تأثیر داشت؟
14.    نوع ادبی مسالک المحسنین چیست؟
15.    موضوع کتاب مسالک المحسنین چیست؟
16.    چرا در اواخر دوره ی قاجار روشن فکران و اصلاح طلبان در استانبول گردهم می آمدند؟
17.    نوع ادبی کتاب زندگی من چیست؟
18.    نام دیگر کتاب شرح زندگی من چیست؟
19.    هدف عبدالله از نوشتن زندگی من چه بود؟
درس هشتم:
1.    چرا در روزگار آشفته ی صفویه توجه به شعر و غزل برای طبقات مختلف پذیرفته و ممکن نبود؟
2.    شاعران پس از صفویه با چه توجیهی از شیوه ی هندی دست برداشتند؟
3.    اعضای انجمن ادبی مشتاق چه کسانی بودند؟
4.    کار انجمن مشتاق از چه جهت در تغییر سبک اهمیت داشت؟
5.    وضع غزل و قصیده در عصر هاتف چگونه بود؟
6.    غزل و قصیده عصر هاتف چه تفاوتی با غزل و قصیده سبک هندی داشت؟
7.    با وجود اصرار نادر شاه بر اتحاد شیعه و سنی چرا مردم همچنان به شعر مذهبی گرایش داشتند؟
8.    دعوت به بازگشت در نثر هاتف چه تحول شگرفی در فضای شعر فارسی پدید آورد؟
9.    تقلید در عصر هاتف چه وضعی داشت؟
10.    چه دلایلی نشان می دهد که اصفهان همچنان در عصر هاتف اهمیت و مرکز یت خود را حفظ کرد؟
11.    مشتاق در شیوه ی شاعری خود به کدام شاعر پیشین از خود نظر داشت؟
12.    گرایش به صنایع بدیعی در شعر مشتاق چه تفاوتی با شعر عصر صائب داشت؟

درس نهم:
1.    ارتباط آذر بیگدلی با دستگاه حکومت معاصر خود چه بود؟
2.    آذر عضو کدام انجمن بود؟
3.    آذر اصول شعر را از چه کسی آموخت؟
4.    قصاید و غزلیات آذر به شیوه ی کدام شاعران بود؟
5.    آذر در کدام اثر خود از تأثیر سبک دوره ی صائب برکنار نبود؟
6.    مهم ترین اثر آذر بیگدلی چه بود؟
7.    چرا آذر به دیر پسند معروف شد؟
8.    پیش آهنگ سبک بازگشت کیست؟
9.    پیشینه ی اصلی هاتف چه بود؟
10.    شاخص ترین سخنور سبک بازگشت کیست؟
11.    هاتف پزشکی و شعر را پیش چه کسانی آموخت؟
12.    اخوانیات هاتف خطاب به چه کسانی بود؟
13.    هاتف به چند زبان شعر می گفت؟
14.    هاتف در غزل از چه کسانی تبعیت می کرد؟
15.    چرا هاتف با وجود تعداد کم اشعارش در میان شاعران هم عصر خود از همه برتر شمرده می شود؟
16.    شاهکار سخنوری هاتف چه بود؟
17.    هاتف در سرودن ترجیع بند خود به شیوه ی شاعری کدام شاعر نظر داشت؟
18.    ترجیع بند هاتف مشتمل بر چند بند است؟
19.    چه عواملی ترجیع بند هاتف را در زمره ی نامورترین اشعار مستقل زبان فارسی قرار داده است؟
20.    هاتف در ترجیع بند خود از چه سخن می گوید و انسان های عصر خود را به چه می خواند؟
21.    هاتف در دعوت به سعه ی صدر به چه واقعیت هایی از عصر خود نظر داشته است؟
22.    هاتف در ترجیع بند خود راه چاره اختلاف مذاهب را در چه می دانست؟
23.    چراباید فروغی بسطامی را واپسین شاعر طرز  هاتف و مشتاق دانست؟
24.    فروغی بسطامی در غزل سرایی از چه کسی پیروی می کند؟
25.    اولین تخلص فروغی چه بود؟
26.    فروغی بسطامی مورد توجه کدام شاه قاجار قرار گرفت؟

درس دهم:
1.    چه عواملی موجب استمرار شیوه ی شعر علما و به ویژه مدیحه سرایی در قالب قصیده شده است؟
2.    تفاوت دوران صفوی و قاجار از نظر رواج شعر در میان طبقات جامعه چه بود؟
3.    چرا گرایش طبقات پایین پیشوایان به شعر در دوره ی قاجار کاهش یافت؟
4.    کتاب براهین العجم را چه کسی نوشت و به اشاره ی کدام شاعر معروف دست به این اقدام زد؟
5.    تخلص شیخ احمد نراقی چیست؟ و آثار او کدام اند؟
6.    رواج کتاب براهین العجم عصر قاجار نشانگر چه تحولاتی در اقبال به شعر و شاعری است؟
7.    میرزا محمود مازندرانی کیست؟
8.    چند تن از مجتهدان شاعر دوره ی قاجار را نام ببرید.
9.    چرا علما نیز در عصر قاجار به شیوه ی شاعری روی آوردند و آن را کسر شان نمی دانستند؟ 
10.    چرا تصوف در قاجار در بین عامه نفوذ در خوری پیدا نکرده بود؟
11.    مهم ترین تغییر جغرافیایی در حوزه ی شعر و ادب چیست؟
12.    فتحعلی شاه به چه دلیل به شاعران خود توجه خاصی داشت؟
13.    حلقه ی شاعران دربار قاجار چه کسی بود؟
14.    شاعران دوران قاجار از لحاظ اشتغال به شعر و شاعری به چند گروه تقسیم می شوند؟
15.    ارزش ادبی شعر دوره ی قاجار در مقایسه با ادوار گذشته چگونه ارزیابی می شوند؟
16.    قالب های عمده ی شعر در عصر قاجار کدام اند؟ و به چه سبکی سروده می شوند؟
17.    وضع عرفان در شعر دوره ی قاجار چگونه است؟
18.    وضع شعر از نظر محتوا و مضمون در دوره ی قاجار چگونه است؟
19.    علت گرایش به حماسه در دوره ی قاجار چیست؟
20.    کدام شاعر قاجار حلقه ی اتصال به عصر هاتف است؟
21.    آثار صبا کاشانی را نام ببرید.
22.    گلشن صبا به تقلید کدام اثر سعدی خلق شده است؟
23.    طرز مدیحه سرایی صبا سبک کدام شاعر را به یاد می آورد؟
24.    چه کاستی هایی در شعر صبا دیده می شود؟
25.     مضمون قصاید صبا چیست؟
درس یازدهم :
1.    نشاط علاوه بر زبان مادری چه  زبان هایی را فرا گرفت ؟ 
2.    نشاط علاوه بر شعر به کدام هنر دیگر آراسته بود؟
3.    نشاط از کدام دانش های زمان خود بهره ور بود؟ 
4.    نشاط از هوا خواهان کدام سبک شعر بود؟
5.     نشاط چگونه  به معتمدالدوله ملقب شد؟ 
6.    مجموعه آثار منظوم و منثور نشاط چه نام دارد؟ 
7.    نشاط از چه نظر در بین هم روزگاران خود کم نظیر است؟ 
8.    غزل های نشاط چه ویژگی هایی دارد؟ 
9.    معایب و محاسن قصاید نشاط را بگویید؟ 
10.    وصال با اتکا بر چه عواملی به محافل انس راه پیدا کرد؟ 
11.    وصال از چه راهی روزگار می گذارند ؟ 
12.    وصال از نظر علاقه به سفر چه شباهتی با حافظ دارد؟ 
13.    دیوان وصال شامل چه قالب هایی است ؟ 
14.    دو مثنوی وصال را نام ببرید. 
15.    وصال کدام مثنوی ناتمام مانده  وحشی را به پایان برد؟ 
16.    ارزش ادبی فرهاد و شیرین وصال چگونه است ؟ 
17.    وصال با کدام شاعر هم شهری خود ارتباط نزدیکی داشت ؟ 
18.    شاعر آواره عنوان کدام شاعر عصر صباست ؟ 
19.    یغما چرا از به کار بردن واژه های عربی پرهیز می کرد؟ 
20.    سره نویسی چیست؟ 
21.    اولین تخلص قاآنی چه بود ؟
22.    قاآنی چگونه  تخلص قاآنی را برای خود بر گزید؟
23.    قاآنی چگونه به لقب حسان العجم معروف شد ؟ 
24.    وضع قاآنی در دوره ی امیر کبیر چگونه بود ؟
25.    قاآنی با چه زبان های غربی آشنایی داشت و چه تأثیری بر شعر فارسی گذاشت ؟ 
26.    دیوان قاآنی شامل چه اشعاری است ؟ 
27.    کدام نوع شعر قدرت طبع او را  نشان می دهد؟ 
28.    چرا با وجود بی توجهی قاآنی به معنا شعر او مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد؟ 
29.    نسبت لفظ و معنا در شعر قاآنی چگونه است ؟ 
30.    نسبت امور  عقلی وحسی در شعر قاآنی چگونه است ؟
31.    قاآنی از میان قدما به کدام شاعران نظر دارد ؟
32.    تقاوت قاآنی با معاصران خود را دراستفاده از قصص چیست ؟ 
33.    کتاب قاآنی چه نام دارد و به تقلید کدام شاعر نوشته شده است ؟
34.    این بیت چگونه نسبت لفظ و معنا را در شعر قاآنی نشان می دهد؟
رفیق جو ، شفیق جو ، عقیق لب ، شقیق رو 
رفیق دل ، دقیق مو،چه موز مشک تارها 
درس دوازدهم:
1.    عواملی را که به بیداری جامعه ایران در زمان مشروطیت انجامید ،نام ببرید.
2.    تحصیل کردگان چگونه و از چه طریقی بر جریان نوگرایی و اجتماعی – فرهنگی ایرانیان تأثیر می گذاشتند؟
3.    چه عواملی سبب رشد عرب گرایی در جامعه ایرانی شد؟
4.    علمای شعیه چگونه بر حرکت های اجتماعی عصر قاجار تأثیر می گذاشتند؟
5.    استبداد صغیر به کدام دوره از تاریخ ایران اطلاق می شود؟ 
6.    چرا شعر دوره ی بیداری را باید امری عمومی دانست نه پدیده ای تجسمی ؟
7.    ویژگی های شعر دوره ی بیداری از نظر کارکرد و شمول چیست؟
8.    جهان شناسی شاعران دورۀ بیداری چگونه شکل می گرفت و چه ویژگی هایی داشت ؟
9.    از نظر ساخت فنی شاعران دوره ی بیداری چند گروه بودند؟ 
10.    نمونه ی تازه ی تخیل در عصر بیداری را در شعر  کدام شاعر می توان مثال زد؟
11.    هر کدام از گروه شاعران عصر بیداری به کدام قالب های شعر فارسی توجه نشان می دادند؟
12.    چرا شاعران مردم گرای عصر بیداری به موازین ادبی پای بندی چندانی نداشتند؟ 
13.    شاعران گروه های مردم شعر را وسیله ی دانستند یا هدف؟
14.    ویژگی شعر بیداری از لحاظ محتوا و درون مایه چیست ؟
15.    چرا غزل گویی در دوره ی بیداری از رواج افتاد؟
16.    شاخص ترین درون مایه های شعر فارسی در عصر بیداری را نام ببرید. 
17.    ادبیات کارگری چیست ؟

درس سیزدهم :
1.    نام اصلی ادیب الممالک فراهانی چیست؟
2.    چه کسی ادیب الممالک را به این لقب ملقب کرد؟
3.    ادیب الممالک درچه روزنامه ای فعالیت  می کرد ؟ 
4.    فعالیت اصلی ادیب الممالک درچه زمینه ای بود؟ 
5.     بیش تر اشعار ادیب الممالک در چه زمانی منتشر شد؟
6.    چرا اشعار ادیب در روزنامه ها چاپ می شد؟
7.    ادیب درکدام قالب شعری بیش تر درخشید ؟ 
8.    شیوه ی ادیب الممالک در قصیده سرایی چگونه بود؟
9.    چه عواملی فهم شهر ادیب را برای عموم مردم دشوار می سازد؟
10.    مضامین شعر ادیب الممالک عمدتاً چیست ؟
11.    واژه ها ی دساتیری چیست؟
12.    بهار چگونه ملک الشعرا نامیده شد؟
13.    بهار فنون شعر و ادب را از چه کسانی آموخت ؟
14.    بهار چگونه به عالم سیاست روی آورد؟
15.    بهار کدام روزنامه ها را در دوران استبداد به چاپ رساند ؟
16.    بهار در تهران کدام جمله ی ادبی را تأسیس کرد؟
17.    بهار پس از کودتای رضا شاه به چه فعالیت هایی دست زد؟
18.    آثار بهار را نام ببرید.
19.    درون مایه مثنویات بهار چیست ؟
20.    مثنوی های بهار تحت تأثیر کدام شاعران پیشین قرار دارد؟
21.    چه عواملی  کهنگی صورت و قالب مثنوی های بهار را جبران می کند؟
22.    بهار در حبسیاتش یاد آور کدام شاعران پیشین است ؟
23.    بهار در کدام قالب شعری توفیق چندانی نداشته است ؟
24.    بهار در قالب قصیده و چه تحولی به وجود آورد؟
25.    بهار از هر کدام  از شاعران قصیده سرای دوره های پیش چگونه تأثیر پذیرفته است ؟
26.    در کدام شعرهای بهار مسائل  دینی مطرح شده است ؟
27.    تفاوت اشعار دینی با دیگر اشعار در این زمینه چیست ؟
28.    دو مضمون عمده شعر بهار کدام است ؟
29.    دهخدا با کدام زبان غربی آشنایی داشت و این آشنایی چگونه فراهم شد ؟ 
30.    دهخدا در آغاز مشروطیت به همراه چه کسی فعالیت می کرد؟ 
31.    پس از قتل میرزا جهانگیرخان دهخدا چه کرد؟
32.    دهخدا برای اولین بار به  نمایندگی کدام شهر به مجلس راه یافت ؟ 
33.    دهخدا پس از جنگ جهانی اول به چه فعالیت هایی مشغول شد؟
34.    آثار دهخدا به چند دسته  تقسیم می شود؟
35.    مهم ترین آثار ادبی دهخدا کدام اند؟
36.    دهخدا در چرند و پرند از کدام شاعر طنز پرداز و همشهری خود تقلید کرد؟ 
37.    مهم ترین آثار تحقیقی دهخدا را نام ببرید .
درس  چهاردهم
1.    سیداشرف الدین چگونه به گیلانی مشهورشد؟
2.    نسیم شمال در چه زمانی و در کدام شهر انتشار یافت ؟
3.     چگونه سید اشرف الدین گیلانی به نسیم شمال معروف شد؟
4.    سرانجام کارسیداشرف گیلانی چه شد؟
5.    مهم ترین اثر ادبی سیداشرف گیلانی چیست؟ 
6.    شعر سید اشرف الدین گیلانی از لحاظ فنی چگونه ارزیابی می شود؟
7.    ویژگی عمده شعر سید اشرف الدین گیلانی چیست؟
8.    سید اشرف الدین در اشعار نسیم شمال از کدام روزنامه تقلید
/ 0 نظر / 246 بازدید