سؤالات تستی فصل اول ، فارسی سوم - نهم

سؤالات تستی فصل اول ، فارسی سوم

فقط عدد پاسخ صحیح را در پاسخ نامه بنویسید.

1- موضوع کتاب « الابنیه عن حقایق الادویه » چیست ؟

      1- توحید پروردگار        2- دارو شناسی وطب          3- معماری         4- تفسیر

2- کدام یک از صفت های زیر را نمی توان به صفت عالی تبدیل کرد ؟   

 1- خروشان                     2- خوب                         3   - راهنما               4- آشکار

3- املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط است ؟

     1- خسلت : ویژگی       2- اعظم : بزرگتر        3- نصرت : یاری    4- رخصت : اجازه

4- ققنوس رمز… است .  

  1- مقاومت       2- جاودانگی      3- دفاع      4- بلند پروازی

5- کتاب « روضه ی خُلد » از کیست ؟    

 1- ناصر خسرو          2- سعدی            3- مجد خوافی            4- احمد غزالی

6- در عبارت « راننده ی چرخ و زمان است » منظور از « چرخ » چیست ؟  

   1- ماه             2- آفتاب             3- آسمان            4- حوادث

7- معنی واژه های « نظاره ، حیات ، ققنوس ، باژگونه ، » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

   1- تماشا ، زندگی ، نوعی پرنده ، سرنگون         2- گردش ، فضای خانه ، پرنده ی افسانه ای ، بدبخت

  3- نگاه ، امید بخش ، افسانه ، برعکس                          4- تماشا ، محوطه ، پرنده ای افسانه ای ، آشفته

8- « هم نامه ی نانوشته خوانی » یعنی :

   1- خداوند روزی ده رهنمای                                    2- داننده ی آشکار و نهان است

  3- به کرامت تو نازانیم                                               4- راننده ی چرخ و زمان

9-  « طریق مبطلان بر نَوَشتند و بساط حق بگستردند » یعنی :

   1- راه و رسم گمراهان را برداشتند تا این که به خدا برسند

  2- راه باطل کنندگان را با جنگ از بین بردند و خدا پرستی را حفظ کردند

  3- راه باطل کنندگان را تجربه کردند اما سرانجام به خدا رسیدند

  4- راه و رسم خطا کاران را از بین بردند و حق پرستی را رواج دادند

10- با توجه به بیت « علم دین ، بام گلشن جان است / نردبان ، عقل و حسّ انسان است » کدام گزینه درست است ؟

     1- عقل و احساس ، مهم تر از دین است            2- علم ، اوج زیبایی انسان است

     3- دین ، انسان را به کمال می رساند              4- علم به کمک عقل ، انسان را به کمال می رساند

11- بیت « میلاد گل و بهار جان آمد / برخیز که عید می کشان آمد » به چه چیزی اشاره دارد ؟

1-     مبعث پیامبر ( ص )                                       2- میلاد حضرت مهدی ( عج )    

2-     3- فرارسیدن بهار                              4- عید غدیر خُم

12- در کدام گزینه ، واژه های هم خانواده وجود ندارد ؟

    1- سعادت ، سعد ، مسعود                               2- متعال ، تعادل ، تعالی     

         3- ظلم ، مظلوم ، ظالم                            4- نصر ، نصرت ، ناصر

13- در این گروه از کلمات ، چند غلط املایی وجود دارد ؟            « اشقال متجاوزان- پیغامبر اعظم- در امان ماندن – قهر کرد – خطبه ها – وصایای پیامبر – تازه گی و شکوفایی

  1- یک                          2- دو                      3- سه                      4- چهار

14- کدام یک از دو واژه های زیر ، مترادف نیستند ؟

     1- جلال ، بزرگ       2- سلاله ، نسل       3- رسول ، پیغمبر         4- مَقر ، محل استقرار  

15- شعر « آب و آیینه » در چه قالبی سروده شده است ؟

 1- غزل                      2- قصیده               3- قطعه                   4- مثنوی

16- در عبارت « طریق مبطلان بر نوشتند و بساط حق بگستردند » نقش کلمه ی « مبطلان » چیست ؟

   1- مفعول                 2- صفت                 3- بدل                   4- مضاف الیه

17- در بیت    « آماده ی امر و نهی و فرمان باش          هشدار که منجی جهان آمد »

کدام آرایه ی ادبی وجود دارد ؟

     1- جناس                    2- تشبیه             3- تضاد                 4- تشخیص

18- موضوع « غزل » در کدام گزینه آمده است ؟

 1- بیان عاطفه و احساس     2- فراق و جدایی     3- عشق      4- گزینه های 1 و 2 و 3

19- کدام گزینه با دیگر گزینه ها فرق دارد ؟

 1  - کرامات               2- آیات                 3- اشارات              4- مناجات

20-  « مُنجی » یعنی :  

 1- نجات یافته            2- نجات دهنده                 3- مناجات کننده       4- نجات یافتن 

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :                             نام پدر :                                           نمره :

/ 0 نظر / 101 بازدید