جواب خودازمایی های درس قافیه ،عروض و نقد ادبی:قسمت اول قافیه

جواب خودازمایی های درس قافیه ،عروض و نقد ادبی:قسمت اول قافیه

 

خود آزمایی درس دوم : 
1 – در هر یک از ابیات زیر:

 

الف – ردیف را مشخص کنید ( اگر دارد ). 
ب – واژه ها و حروف یا حرف قافیه را تعیین کنید. 
پ – حرف یا حروف الحاقی را مشخص کنید. ( اگر دارد ). 
ت – حرف یا حروف اصلی قافیه را مشخص کنید.
  

 

  - ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ 
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟

 

پاسخ : 
ردیف : کجاست 
حروف الحاقی : ندارد 
واژه های قافیه : یار و عیار 
حروف اصلی : ار ( طبق قاعده ی 2 ) 
حروف قافیه : ار
  

 

  – مرا پرسی که چونی؟ چونم ای دل 
جگر، پر درد و دل پر خونم ای دل

 

پاسخ : 
ردیف : ای دل 
حروف الحاقی : َ م 
واژه های قافیه : چونم , خونم 
حروف اصلی : ون ( طبق قاعده ی 2 ) 
حروف قافیه : ون + َ م
  

 

 

 

  – چندان که گفتم غم با طبیبان 
درمان نکردند مسکین غریبان

 

پاسخ : 
ردیف : ندارد 
حروف الحاقی : ان 
واژه های قافیه : طبیبان، غریبان 
حروف اصلی : یب ( طبق قاعده 2 ) 
حروف قافیه : یب + ان 
 

 

 

 

  2– با توجه به تبصره ها، عیوب قافیه را در ابیات زیر مشخص کنید: 
– هر آن کس که بر دزد رحمت کند 
به بازوی خود کاروان می زند

 

پاسخ : 
« کند، می زند » واژه های قافیه اند و ُ ن ، َ ن حروف اصلی قافیه اند. 

عیب قافیه : تفاوت در مصوت کوتاه است، اما بنا بر تبصره 3 عیب قافیه به خاطر اضافه شدن حروف الحاقی َ د بر طرف شده است. 
 

 

 

 

  – که اگر آفتاب است یک ذره نیست 
وگر هفت دریاست یک قطره نیست

 

پاسخ : 
ذره و قطره واژه های قافیه اند و ه در حکم الحاقی و َ ر ، َ ط ر حروف اصلی قافیه اند. قافیه غلط است زیرا حروف اصلی یکسان نیستند.
 

 

 

 

  3 – در ابیات زیر ( شعر نو ) قافیه را پیدا کنید و مشخص کنید آیا حروف قافیه طبق قاعده ی (1) یا ( 2 ) است؟ 
- بخوان ای هم سفر با من 
- ره تاریک با پاهای من پیکار دارد 
- به مردم زیر پایم راه را با آب آلوده 
- به سنگ آکنده و دشوار دارد 
- به چشم پا ولی من راه خود را می سپارم 
- جهان تا جنبشی دارد رود هر کس به ره خود 
- عقاب پیر هم غرق است و مست اندر نگاه خود

 

پاسخ : مصراع 2، 4 هم قافیه است 
واژه های قافیه : پیکار و دشوار 
حرف اصلی : ار – طبق قاعده ی 2 
پاسخ : مصراع 6 و 7 هم قافیه است 
واژه های قافیه : راه و نگاه 
حروف اصلی : اه - طبق قاعده ی 2 
 

/ 0 نظر / 187 بازدید